روابط کار

سخت ترین و پیچیده ترین بخش فعالیت های اقتصادی در زمینه فراهم آوردن امکانات و ابزارهای لازم، موضوع نیروی کار و روابط کارگران و کارفرمایان می باشد. این سختی و پیچیدگی دلایل مختلفی دارند؛ از جمله سختی ذاتی و نهادی ارتباط انسانها با هم، علی الخصوص وقتی در ظاهر نیز اختلاف و تضاد منافع در میان باشد.

این در حالیست که اگر تنظیم روابط فی مابین کارگر و کارفرما در مسیر قانونی و با بهره گرفتن از ظرفیت های قانونی صورت گیرد، تنشها و تعارضات به حداقل رسیده و کمترین فشار و استرسی به طرفین در حین کار و موقع قطع رابطه کاری وارد نخواهد شد.

خدمات قابل ارائه

  • مراحل جذب نیرو شامل مصاحبه و استخدام.
  • انعقاد قرارداد کار اعم از موقت یا دایم، کار معین و انواع قرارداد با شرایط مختلف از جمله کارمزدی، وقت مزدی و غیره.
  • تعریف چهارچوب های مزدی، مزایای قانونی و انگیزه ای.
  • استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و بهره وری.
  • تدوین آیین نامه های انظباط کار در کارگاه.
  • راهنمایی وتدوین چهارچوب های مربوط به ایمنی و بهداشت کار در کارگاه ها.
  • محاسبه حقوق و مزایا در حین کار و مواقع قطع رابطه کاری، بازنشستگی و پایان قراردادها به هر شکل و تنظیم اوراق مربوط به تصفیه حساب.
  • تنظیم فیشهای حقوقی.
  • مشاوره در خصوص پرونده های مطرح در هیئت های تشخیص و حل اختلاف.
  • مشاوره در خصوص پرونده های مطرح در دیوان عدالت اداری.