خدمات مالی و مالیاتی

هر یک از واحدهای تولیدی،خدماتی، صنعتی و … که در زمینه های مختلف اقدام به فعالیت می نمایند مکبف به مستند ساذی فعالیت های مالی خویش و پرداخت عوارض مختلف قانونی می باشند. یکی از مهمترین عوارضی که برای هر یک از شاغلین و فعلان اقتصادی در جنبه های مختلف و گوناگون آن مقرر گردیده، تنظیم دفاتر مالی و پرداخت مالیات قانوی می باشد. عدم آگاهی و غفلت مدیران و فعالان اقتصادی به این مهم جرایم سنگین مالیاتی را برای آنان به همراه دارد که گاه صاحبان و مالکان واحدهای تولیدی و صنعتی را تا مرز ورشکستگی می برد.

در حالی که آگاهی و بهره مندی از مشاوره های کارشناسی و اشنایی با مقررات و معافیتهای مختلف قانونی می تواند مانع از ایراد چنین خسارتهایی گردد. با بهره مندی از خدمات مالی و مالیاتی ضمن تنظیم و تدوین دفاتر قانونی می توانید از حد اکثر امتیازات مرتبط و تخفیفهای لازم و قانونی بهره مند شوید