تشکل های کارگری و کارفرمایی

کلیه کارفرمایان و یا کارگران شاغل در یک حرفه یا صنعت برای تمرکز منابع و هم افزایی و بهرهمندی از مزایای کار گروهی برای نیل به اهداف و منافع صنفی یا اقتصادی می توانند اقدام به ایجاد تشکل های کارگری یا کارفرمایی نمایند.

مزیت داشتن و عضویت در یک تشکل اینست که نیروهای کم و خرد میتوانند در کنار یکدیگر تبدیل به انرژی ای عظیم و کارگشا گردند. در این مسیر هر یک از اعضا ضمن اعطای اختیارات لازم به مدیران تشکل خود به انها اجازه و توان لازم برای مزذاکره و احقاق جق اعضا را اعظا می نمایند. هسته مرکزی و تیم مدیریتی تشکل ها می توانند نیابتا و به نمایندگی از اعضای قانونی خود و حتی اعضای هم صنف خارج از تشکل با سایر تشکل ها و یا سازمان ها و ارگان های دولتی برای رفع مسایل و مشکلات خویش و همچنین کسب منافع و اختیارات بیشتر وارد مداکره گردند.

خدمات قابل ارایه:

  • ارایه خدمات مشاوره و آموزشی به هیئت موسس
  • پیگیری مراحل ثبت درخواست و تاسیس تشکل
  • تهیه فرمت مربوط به آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تدوین و اصلاح اساسنامه تشکل
  • برگزاری مجامع، همایشها و نمایشگاههای تشکل ها
  • ارایه خدمات دبیرخانه ای و معرفی و تعیین دبیر برای ارایه خدمات رسانی به هیئت مدیره تشکل و پیگیریهای اداری