بیمه و تامین اجتماعی

از جمله مهمترین دغدغه های کارفرمایان و ضعیت نیروی انسانی آنها در خصوص مسایل بیمه ای می باشد. پرداخت حق بیمه کارگران امری اجتناب ناپذیر و محاسبه میزان و نحوه پرداخت آن امری کاملا تخصصی می باشد. در این خصوص می توانید با مشورت و بهره از مشاوران ارشد و زبده در چهارچوب قانون فعالیت نموده و نگرانی ای در خصوص مسایل بیمه و تامین اجتماعی کارگران و نیروی انسانی شاغل در کارگاه خود و حمایت های قانونی موجود نداشته باشید.

به خاطر داشته باشید که

 • تحت هر شرایطی بیمه کردن کارگران الزامی می باشد و نوع قرارداد، مدت و حتی توافق طرفین نافی تعهدات کارفرمایان نمی باشد.
 • در مواقعی که حادثه یا مشکلی در سلامتی کارگران پیش آید هیچ پشتوانه ای مطمئن تر و کارا تر از بیمه نخواهد بود.
 • انسانی ترین و والاترین خدمتی که کارفرما به کارگر خود می نماید، تامین آتیه و آینده کارگر و خانواده وی از نظر تامین بازنشستگی و مستمری های احتمالی می باشد.

خدمات قابل ارائه:

 • تهیه لیست های بیمه ای ماهانه یا چند ماهه بسته به نوع کار یا فعالیت.
 • محاسبه نرخ بیمه هر کارگر و یا هر قرارداد اعم از پیمان مدیریت، حجمی و غیره.
 • راهنمایی در خصوص استفاده از معافیت های بیمه ای.
 • راهنمایی در خصوص مقررات مربوط به قانون تامین اجتماعی و مقررات تبعی آن.
 • مشاوره در خصوص تعهدات بیمه ای در مواقع بیماری، حادثه، بارداری، بازنشستگی و مرگ و غرامت دستمزد، کمک ازدواج، کمک عائله مندی، ازکارافتادگی(کلی و جزیی)، مستمری، غرامت نقص عضو و کمک دفن و کفن و غیره.
 • راهنمایی در خصوص نحوه استفاده از بیمه بیکاری.
 • مشمولین بیمه تامین اجتماعی و مراجع معرفی آنان.
 • مشاوره در خصوص پرونده های مطرح در هیئت های تشخیص مطالبات.
 • مشاوره در خصوص پرونده های مطرح در دیوان عدالت اداری.